آنچه درباره ماسک تنفسی باید بدانید

۶۱- مواد ماسک تنفسی در تماس با پوست انسان

AM11


قسمت هایی از ماسک که ممکن است در تماس با پوست مصرف کننده ماسک باشد نباید سبب ناراحتی و یا هر اثر سوء دیگری به سلامت فرد داشته باشد. مواد مورد استفاده در ماسک نباید خطری برای مصرف کننده ماسک ایجاد کنند و نباید ذاتاً قابلیت اشتعال شدید داشته باشند.