آنچه درباره ماسک تنفسی باید بدانید

۶۰- نشتی داخلی کل

AM11


نشتی داخلی کل شامل سه جزء می‌باشد: نشت درزبندی صورت، نشت سوپاپ بازدم ( در صورت وجود) و نفوذ فیلتر.
نشتی داخلی کل به صورت میانگین نباید بیشتر از مقادیر زیر باشد:
%22 برای FFP1
%8 برای FFP2
%2 برای FFP3