آنچه درباره ماسک تنفسی باید بدانید

۵۹- مواد مورد استفاده در ماسک‌های قابل استفاده مجدد

AM11


اگر ماسک، برای وضعیت قابل‌استفاده مجدد طراحی‌شده باشد، مواد مورداستفاده باید در برابر عوامل تمیزکننده و ضدعفونی‌کننده و فرایندهای آن که توسط سازنده مشخص‌شده، مقاوم باشند. باید الزام نفوذ کلاس مربوطه را برآورده سازند.