آنچه درباره ماسک تنفسی باید بدانید

۵۸- پایداری مواد مورد استفاده در ماسک

AM11


مواد مورداستفاده در ماسک، باید در طی مدت استفاده طراحی شده برای ماسک، پایداری داشته باشند. هیچ‌یک از قسمت های پوشش دهنده‌ی صورت و یا بندهای آن نباید دچار نقص مکانیکی شوند. موادی که در اثر جریان هوا از بستر فیلتر ماسک جدا می‌شوند نباید حاوی مواد مضر یا خطرناک برای پوشنده ماسک باشند.