آنچه درباره ماسک تنفسی باید بدانید

۱۳-تست‌های BFE و PFE چه هستند و تفاوت این دو با یکدیگر در چیست؟

AM11


براساس استاندارد ASTM F2100 تست‌های زیر برای ماسک‌های تنفسی ضروری است:
BFE) Bacterial Filtration Efficiency): نشان دهنده درصد فیلتراسیون ذرات هواسل زیستی با اندازه ۵-۱ میکرون است. این تست راندمان فیلتراسیون ذراتی همانند باکتری های ورودی به ماسک را اندازه می‌گیرد.
PFE) Sub-micron particulate filtration efficiency): نشان‌دهنده درصد فیلتراسیون ذرات غیر زیستی زیرمیکرون ۱-۰.۱ میکرون است. این تست راندمان فیلتراسیون ذرات ورودی به ماسک را اندازه می گیرد. اندازه ذرات فیلتر شده در این تست بسیار مهم است.
این دو تست براساس استاندارد ذکر شده دارای ۳ سطح است.