آنچه درباره ماسک تنفسی باید بدانید

۵۴- کلاس عملکردی ماسک های تنفسی

AM11


افرادی که در حوزه سلامت و بهداشت مشغول به کار هستند، با بیماران و آسیب‌دیدگان بسیاری در تماس مستقیم قرا می‌گیرند، به همین دلیل احتمال قرارگیری این افراد در معرض آیروسل‌های زیست شیمیایی که قابلیت انتقال بیماری را دارند بسیار بالا است. این بیماری‌ها سلامت و زندگی فرد را به مخاطره می‌اندازد. از آنجایی که کنترل مهندسی شده امکان حذف تمام احتمالات ابتلا را از بین نمی‌برد، امروزه توجه اصلی بر کاهش احتمال ابتلا با استفاده از ماسک‌های تنفسی متمرکز شده است. جهت بررسی عملکرد و تایید مواد مورد استفاده در ماسک‌های تنفسی پزشکی آزمون‌هایی مانند افت فشار، راندمان فیلتراسیون ذرات زیرمیکرون، مقاومت در برابر نفوذ خون سنتزی، اشتعال‌پذیری و راندمان فیلتراسیون باکتری صورت می‌گیرد. براساس آزمون‌هایی که ذکر شدند ماسک‌های تنفسی پزشکی به سه دسته تقسیم می‌شوند.