آنچه درباره ماسک تنفسی باید بدانید

۵۲- آیا پوشیدن ماسک جراحی روی ماسک‌های N95 در مراکز درمانی به طولانی‌تر شدن عمر ماسک‌های N95 و همچنین محافظت در برابر پاشش مایعات کمک می‌کند؟

AM11


طبق مطالعاتی که انجام شده است، پوشیدن ماسک جراحی روی ماسک‌های N95 اثری در افزایش طول عمر مصرف این ماسک‌ها ندارد. همچنین سازمان CDC جهت افزایش مقاومت ماسک‌های N95 در برابر پاشش ذرات مایع پرفشار پیشنهاد می‌کند که افراد از محافظ‌های تلقی استفاده کنند. چرا که آزمون‌های راندمان به دام‌اندازی ذرات و تنفس‌پذیری ماسک‌ها در حالتی که پوششی روی آن قرار نداشته باشد انجام می‌شود. بنابراین پوشیدن ماسک‌های جراحی روی این ماسک‌ها ممکن است مورد تایید استاندارد‌های مرتبط نبوده و در کاهش عملکرد ماسک اثرگذار باشد.