آنچه درباره ماسک تنفسی باید بدانید

۴۹- آیا آویزان کردن ماسک تنفسی به آینه جلوی ماشین کار درستی است؟

AM11


خیر. چرا که ماسک تنفسی خود می‌تواند به عنوان منبعی از بیماری‌ها و ویروس‌ها در نظر گرفته شود. در نتیجه باید با آن بسیار محتاطانه برخورد شود. فرض بر این است که از ماسک استفاده شده است و اگر هرگونه ذره معلقی داشته باشد امکان پراکنده شدن در کابین ماشین را دارد. توصیه می‌شود ماسک تنفسی را پس از استفاده در یک کیسه نایلون یا یک کیسه کاغذی قرار دهید.