آنچه درباره ماسک تنفسی باید بدانید

۴۸- اصلاح صورت به هنگام استفاده از ماسک

AM11


مرد‌ان نباید به هنگام استفاده از ماسک‌های تنفسی ریش داشته باشند. مطالعات نشان داده است که در صورت وجود ریش، نشتی ماسک از ۲۰ برابر به ۱۰۰۰ برابر افزایش پیدا می‌کند. البته ریشی که در زیر ماسک تنفسی قرار بگیرد مانند سبیل مشکلی ایجاد نمی‌کند.