آنچه درباره ماسک تنفسی باید بدانید

۴۳- مقایسه ماسک N95 و ماسک N95 جراحی

AM11


ماسک‌های جراحی به دلیل اینکه در محیط‌هایی استفاده می‌شود که احتمال پاشش خون یا مایعات دیگر وجود دارد علاوه بر به دام اندازی ذرات ۰/۳ میکرون باید قابلیت مقاومت در برابر پاشش مایعات را نیز داشته باشد.
در جدول مقایسه‌ای بین این دو ماسک صورت گرفته است که شاخص‌ترین تفاوت در مقاومت به پاشش مایعات ماسک‌های جراحی N95 است.