آنچه درباره ماسک تنفسی باید بدانید

۴۲- مقایسه ماسک‌های پارچه‌ای یا دست‌ساز از نظر خصوصیات با ماسک‌های N95

AM11


ماسک‌های پارچه‌ای یا دست‌ساز تنها در برابر انتشار ذرات بزرگ به محیط جلوگیری می‌کنند درحالی که ماسک‌های تنفسی N95 قابلیت به دام‌اندازی ذرات بزرگ تا ذرات بسیار ریز ۰/۳ میکرون را دارند.
با توجه به اینکه کادر درمانی به طور پیوسته در مواجه با بیماران ناقل ویروس کرونا هستند حتما باید از ماسک‌های N95 استفاده کنند.