آنچه درباره ماسک تنفسی باید بدانید

۴۱- کشورهای مختلف در دنیا چه استانداردهایی برای ماسک تنفسی دارند که معادل استاندارد NIOSH امریکا است؟

AM11


بسیاری از کشورها استاندارد داخلی خود را برای ارزیابی ماسک‌های تنفسی تدوین کرده‌اند. در ادامه جدولی از تمام استانداردهای کشورهای مختلف که معادل استاندارد امریکایی NIOSH است آورده شده است.