آنچه درباره ماسک تنفسی باید بدانید

۳۶- ماسک‌های تنفسی از ما در برابر چه محافظت می‌کنند؟

AM11


ماسک‌های تنفسی از ما در برابر:
۱- قطرات و ذرات ریز
۲- ذرات معلق در هوا
۳- دهان و بینی