آنچه درباره ماسک تنفسی باید بدانید

۳۴- چرا ذرات کوچک‌تر از ۳/۰ میکرون راحت‌تر از ۳/۰ میکرون فیلتر می‌شوند؟

AM11


ذرات کوچک‌تر از ۳/۰ میکرون حرکتی به نام حرکت براونی از خود نشان می‌دهند که باعث می‌شود راحت‌تر توسط فیلتر به دام‌ بیافتند. این پدیده به ذراتی با جرم پایین اطلاق می‌شود که دیگر در هوا بدون برخورد حرکت نمی‌کنند بلکه با مولکول‌های هوا مانند نیتروژن و اکسیژن برخورد کرده و مانند بازی پین‌بال بین مولکول‌های هوا جابجا می‌شوند و یک الگوی نامنظم حرکتی ایجاد می‌کنند. همین امر باعث به دام افتادن راحت‌تر این ذرات می‌شود.