آنچه درباره ماسک تنفسی باید بدانید

۲۸- ذرات معلق در هوا یا P.M 2.5 در مقایسه با دیگر ذرات از جمله باکتری‌ها و ویروس‌ها چه اندازه‌ای دارند؟

AM11


در شکل بالا مقایسه‌ای بین ذرات مختلف جهت تصور بهتر در رابطه با اندازه ذراتی که ماسک به دام می‌اندازد صورت گرفته است.