آنچه درباره ماسک تنفسی باید بدانید

۲۷- تفاوت اصلی ماسک‌های سری N95 و KF95 در چیست؟

AM11


ماسک KF95 که براساس استاندارد کره‌ای تهیه می‌شوند بیشتر مشابه استاندارد اروپایی ماسک تنفسی هستند.
۱- ماسک KF95 طبق استاندارد کره‌ای که برگرفته از استاندارد اروپایی است برای بررسی عملکرد ماسک از ذرات نمک و روغن در آزمون خود استفاده می‌کند اما در ماسک N95 تنها از ذرات نمک استفاده می‌شود.
۲- نرخ جریان در استاندارد اروپایی و کره‌ای ۹۵ لیتر بر دقیقه است درحالی که طبق استاندارد امریکایی این نرخ برابر با ۸۵ لیتر بر دقیقه است.
۳- براساس استاندارد امریکایی، ماسک N95 تنفس پذیری بیشتری دارد.
۴- ماسک‌های کره‌ای آزمون پاکسازی دی اکسید کربن را نیز باید پاس کند. این آزمون از جمع شدن کربن دی اکسید در داخل ماسک جلوگیری می‌کند. ماسک‌های N95 همچین الزامی ندارد.