آنچه درباره ماسک تنفسی باید بدانید

۲۳- DOP چیست؟

AM11


ذراتی روغنی از جمله دی (۲-اتیل هگزیل) فتالات یا دی (۲-اتیل هگزیل سباکات) با قطر حدود ۱۸/۰ میکرون هستند که این ذرات روغنی در یک محیط مایع یا گازی پراکنده می‌شوند که به این مخلوط آیروسل گفته می‌شود و یکی از روش‌های تعیین راندمان ماسک‌های تنفسی استفاده از روش DOP است.