آنچه درباره ماسک تنفسی باید بدانید

۲۱- غبار اتمسفری یا ذرات اتمسفری مخلوطی از چه نوع ذراتی هستند؟

AM11


غبار اتمسفری مخلوط پیچیده‌ای از دود، مه، بخار، ذرات آگلومره‌ی خشک، آیروسل‌های زیستی و الیاف مصنوعی و طبیعی است. آیروسل اتمسفری به ترکیب گاز یا هوا و این مخلوط گفته می‌شود. غلظت ذرات زیرمیکرونی در این آیروسل بیشترین میزان است و هرچه اندازه ذرات بزرگتر و به بیش از یک میکرون می‌رسد، غلظت این ذرات کاهش پیدا می‌کند. از غبار اتمسفری در ارزیابی راندمان فیلترها و ماسک‌های تنفسی استفاده می‌شود.