آنچه درباره ماسک تنفسی باید بدانید

۱۸- آیروسل یا ذرات اتمسفری چه هستند؟

AM11


آیروسل ذرات با اندازه و شکل هندسی ثابتی هستند که جهت تعیین کارایی فیلتر/ماسک در تست فیلتر استفاده می‌شوند. جهت تولید آیروسل از ماده ای روغنی استفاده می‌شود. این ماده روغنی تولید کننده ذرات خیلی ریزی به نام ایروسل می باشد. دستگاه شمارنده ذرات (Particle Counter) آیروسل های کروی را به دلیل داشتن شکل هندسی یکسان (برخلاف غبار که شکل هندسی ثابتی ندارند) خیلی دقیق اندازه‌گیری می‌کند. و یکی از روش‌های تعیین کارایی فیلتر/ماسک استفاده از آیروسل یا ذرات اتمسفری در دستگاه تست فیلتر/ماسک است.